Privacyverklaring

Als je bij Startselect solliciteert, zullen we je vragen om bepaalde persoonsgegevens aan te leveren om je geschiktheid voor een functie te kunnen beoordelen. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop Startselect de persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?
Startselect ontvangt jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou, door middel van ingevulde webformulieren en/of geüploade cv via werkenbijstartselect.com, via je openbare cv in een vacaturebank of via je openbare LinkedIn profiel. Ook verzamelen we jouw gegevens tijdens persoonlijke contactmomenten, telefoongesprekken en/of e-mail. Tot slot ontvangen we jouw persoonsgegevens mogelijk via een werving- en selectiebureau.

Waarvoor worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen worden alleen gebruikt om een effectief en efficiënt werving- en selectieproces mogelijk te maken. Jouw cv en motivatiebrief komen binnen bij de afdeling HR en worden ter beoordeling doorgestuurd naar de vacaturehouder. Startselect verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor wervingsdoeleinden. Onze wervingsdoeleinden zijn:

 • Het beoordelen van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie, opdracht of stage
 • Communiceren met jou over het verloop van de werving- en selectieprocedure;
 • Het doorgeven van informatie aan jou over andere mogelijke relevante vacatures;
 • Indien onderdeel van de selectieprocedure: het uitvoeren assessment en screening.

Rechtsgrond van de verwerking
Startselect verwerkt persoonsgegevens van jou als sollicitant op basis van één van de volgende rechtsgronden.

Gerechtvaardigd belang
Jouw sollicitatie wordt bij ons geregistreerd. Indien jouw sollicitatie leidt tot een selectie, heeft Startselect een gerechtvaardigd belang om alle nodige persoonsgegevens van jou te verzamelen die nodig zijn om je sollicitatie te kunnen beoordelen. Wij moeten immers kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de betreffende functie. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en in welke situatie, lees je hieronder.

 • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt Startselect persoonsgegevens met het oog op een te sluiten arbeidsovereenkomst, inhuurovereenkomst of een stageovereenkomst.
 • Je toestemming
  Het komt voor dat een ‘zakelijke behoefte’ bestaat voor het bewaren van jouw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als we jouw cv willen bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. In dit geval zullen wij je om toestemming vragen.
 • Categorieën van de gegevens
  Voor de hierboven genoemde doeleinden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  • Standaard informatie met betrekking tot jouw identiteit (volledige naam incl. initialen, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
  • Persoonlijke gegevens (geboorteplaats en –datum, nationaliteit, geslacht, hobby’s en interesses);
  • Een foto van jou, voor zover je hier toestemming voor hebt gegeven. In deze situatie wordt opgemerkt dat, als je ongevraagd een foto verstrekt aan Startselect, wij er vanuit gaan dat wij jouw toestemming hebben om de betreffende foto te gebruiken voor wervingsdoeleinden;
 • Gegevens in verband met jouw professionele ervaringen;
 • Gegevens in verband met gevolgde opleidingen (diploma’s, certificaten, cijferlijsten);
 • Referenties;
 • Talenkennis;
 • Link naar je LinkedIn pagina;
 • Eventuele andere persoonlijke gegevens die je deelt bij een sollicitatie;
 • Alle andere (dan hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

Startselect maakt geen gebruik van beschikbare informatie over jou die duidelijk geen zakelijk karakter heeft en die niet noodzakelijk of relevant is voor de beschikbare functie.

Bewaartermijnen
Startselect bewaart je persoonsgegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsrelatie zullen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk binnen vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderen. Indien de sollicitatie wel leidt tot een arbeidsrelatie, zullen je persoonsgegevens onderdeel worden van je dossier.

Mochten wij jouw persoonsgegevens langer willen bewaren, voor het geval een geschikte vacature ontstaat, dan zullen wij hiervoor toestemming aan jou vragen. Wij bewaren je gegevens dan maximaal één jaar na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken.

Toegang tot persoonsgegevens
Startselect heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Binnen Startselect is door middel van autorisaties bepaald welke medewerkers toegang hebben tot persoonsgegevens. Voor wervingsdoeleinden geldt dat de HR medewerker en de beoogde leidinggevenden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Deze toegang is strikt gebaseerd op de doeleinden zoals hierboven omschreven. Daarnaast hebben de betreffende medewerkers zich te houden aan een geheimhoudingsbeding.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen bepaalde gegevens van jou verstrekken aan derde partijen die diensten aan Startselect leveren. Bijvoorbeeld aan een screening-, assessment- of een werving- en selectiebureau. In bepaalde gevallen is Startselect verplicht om gegevens van jou aan derden te verstrekken, denk hierbij aan opsporingsautoriteiten.

Uiteraard verstrekken wij deze gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het werving- en selectieproces. Voordat Startselect persoonsgegevens van jou verstrekt aan een derde partij, wordt beoordeeld of deze derde partij voldoet aan de strenge beveiligingseisen. Hierover worden afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst.

Rechten van betrokkene
Sollicitanten hebben op grond van de AVG verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Hieronder lees je welke rechten dat zijn:

 • Recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht om toestemming in te trekken voor de verwerking waarvoor expliciet om toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld het langer bewaren van je cv); 
 • Recht op overdraagbaarheid.

Het verzoek tot uitoefening van één of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij: jobs@startselect.com.
Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan je verzoek. Indien je van mening bent dat niet volledig wordt tegemoet gekomen aan je verzoek, dan kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement
Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kunnen we, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe, dan blijf je op de hoogte van ons privacy beleid.